مقدمه ای بر شناخت نور و نورپردازی در عکاسی:
در این بخش با فیزیک و ماهیت نور آشنا می شویم و در ادامه به بررسی انواع منابع نور همچون نور طبیعی، نور در دسترس و نور مصنوعی و خواص و کاربردهایشان در عکاسی می پردازیم.

شناخت نورپردازی و کاربرد ابزارها در عکاسی تبلیغاتی:
در این قسمت با روشهای نورپردازی اجسام و تعاریفی که نور می تواند بر اساس زاویه تابش، رنگ و چگالی برای اجسام بوجود آورد آشنا می شویم که طبعا در این مسیر باید با ابزارهای گوناگون و مورد نیاز برای نورپردازی در عکاسی تبلیغاتی نیز آشنایی شویم و روشهای استفاده از آنها را مورد توجه قرار دهیم.

بررسی روشهای نورپردازی اجسام خاص:
نورپردازی اجسام شفاف و براق و عکاسی از آنها همیشه چالش برانگیز است. ما در این بخش به بررسی و شناخت ماهیت اجسام و عکس العمل آنها نسبت به نور و تکنیکهای نورپردازی اجسام شفاف و براق می پردازیم.

چگونگی تاسیس یک استودیوی عکاسی تبلیغاتی:
برای تاسیس و تجهیز یک استودیوی عکاسی تبلیغاتی به چه نرم افزارها و سخت افزارهایی احتیاج داریم؟ پاسخ به این پرسش و بررسی عملکرد یک استدیوی تبلیغاتی در این قسمت مورد توجه است.

بررسی ارتباط عکاسی و تبلیغات:
شناخت جایگاه عکاسی در فرایند تبلیغات و چگونگی ارتباط عکاسان با آژانس های تبلیغاتی و مدیران هنری در یک عملیات یا فرایند تبلیغاتی.